مجموعه اسناد مرتبط با خدمات سازمان

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت محتوی/پرتال

مرکز افتا با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات این سند را بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 1R4.V3 15408 ISO/IRISI در راستای این هدف تهیه نموده است. این پروفایل حفاظتی، به بیان الزامات سامانه های مدیریت محتوی/پرتال میپردازد

مشاهده

پروفایل حفاظتی سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات

این سند معرفیکنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات است تا تولیدکنندگان این محصول بتوانند بر مبنای این سند کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کنند و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه دهند.

مشاهده

مستند پروفایل حفاظتی دیواره آتش

این سند معرفی کنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای دیواره آتش است؛ تا تولیدکنندگان محصولات دیواره آتش بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ نموده و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه نمایند

مشاهده

پروفایل حفاظتی برنامه کاربردی

این پروفایل حفاظتی، به بیان الزامات برنامه کاربردی میپردازد. این سند بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 15408 ISO/IRISI1R4.V3 تهیه گردیده است.

مشاهده

پروفایل حفاظتی ایمیل کلاینت

این پروفایل حفاظتی بسته الحاقی نرم‌افزارهای کاربردی و ارائه‌دهنده مجموعه پایه الزامات کارکرد امنیتی برای ایمیل کلاینت بوده و بدون توجه به پلتفرم مورد استفاده، روی هر سیستم عامل قابل اجراست.

مشاهده

پروفایل حفاظتی برنامه های کاربردی تحت وب

مرکز افتا با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات این سند را بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 1R4.V3 15408 ISO/IRISI در راستای این هدف تهیه نموده است. این پروفایل حفاظتی، به بیان الزامات برنامه کاربردی تحت شبکه میپردازد.

مشاهده

پروفایل حفاظتی تجهیزات شبکه

ین سند معرفی کنندهی الزامات کارکرد امنیتی برای تجهیزات شبکه است تا تولیدکنندگان محصوالت تجهیزات شبکه بتوانند بر مبنای این سند، کارکردهای امنیتی را در محصول خود لحاظ کرده و همچنین سند هدف امنیتی آن را ارائه کنند.

مشاهده

پروفایل حفاظت مشترک رمزنگاری کل درایو- موتور رمزنگاری

این سند پروفایل حفاظتی مشترک معیار مشترک را معرفی میکند تا از این طریق الزامات کارکرد امنیتی (SAR )رمزنگاری کل درایو 5 موتور رمزنگاری (EE FDE )را ارائه نماید.

مشاهده

پروفایل حفاظتی سیستم های عامل همه منظوره

دامنه کاربرد این پروفایل حفاظتی (PP ) برای توصیف قابلیت کارکردی امنیتی سیستم عامل ها از دیدگاه معیار مشترک (CC ) و تعریف الزامات کارکردی و تضمین برای چنین محصولاتی میباشد

مشاهده

پروفایل حفاظتی یکسو کننده جریان داده

مرکز افتا با مشارکت سازمان فناوری اطالعات این سند را بر اساس سند نظام ارزیابی امنیتی و مطابق با استاندارد 1R4.V3 15408 ISO/IRISI در راستای این هدف تهیه کرده است. این پروفایل حفاظتی به بیان الزامات یکسو کننده جریان داده که هیچگونه کنسول مدیریتی ندارد

مشاهده