اسناد مرتبط با شفافیت سازمان

صورتجلسه شماره 34 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 34 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/11/11

صورتجلسه شماره 33 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 33 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/06/26

مصوبه شماره دو نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره دو نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/10/15 با موضوع نسخه پیچیری الکترونیکی

صورتجلسه شماره 32 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 32 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/03/31

مصوبه شماره یک نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره یک نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/10/15 با موضوع تحقق و استقرار سامانه جامع رفاه ایرانیان و توسعه و تکمیل سامانه های مالیاتی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی،

صورتجلسه شماره 31 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 31 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1398/10/30

صورتجلسه شماره 30 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 30 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1398/06/25

صورتجلسه شماره 29 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 29 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1398/02/10

صورتجلسه شماره 28مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 28مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/11/28

صورتجلسه شماره 27 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 27 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/07/07

مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران

مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/09/10 با هدف تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی

صورتجلسه شماره 26 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 26 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/06/25

صورتجلسه شماره 24 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 24 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/02/05

صورتجلسه شماره 23 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 23 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1396/12/23

مصوبه شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/07/22 با عنوان دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی

صورتجلسه شماره 22 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 22 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1396/12/02

مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/07/22 با هدف تسهیل تجارت و تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد یکپارچگی و بهبود فرآیندهای تجاری

مصوبه شماره یک شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره یک شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/07/07

صورتجلسه شماره 21 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 21 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1396/08/14

مصوبه شماره 2 شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات - سامانه پیام ایران

مصوبه شماره 2 شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/07/07

صورتجلسه شماره 20 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 19 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1396/09/22

مصوبات پانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبات پانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/06/31

صورتجلسه شماره 19 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 18 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1396/06/27

مصوبات چهاردهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبات چهاردهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/03/26

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 98/11/01

صورتجلسه شماره 18 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 18 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1395/12/17

صورتجلسه شماره 17 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 16 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1395/11/04

صورتجلسه شماره 16 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 15 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1395/08/15

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1398/02/02

صورتجلسه شماره 25 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 25 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/04/30

صورتجلسه شماره 15 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 15 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1395/06/29

برنامه راهبردی سازمان در سال 1399

برنامه راهبردی سازمان در سال 1400

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 1392/10/03 مورد...

طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی ...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در اردیبهشت 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در فروردین 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در سال 1399

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه توانمندسازی اجتماعی

فناوری ها اغلب کم یا زیاد در تعامل دوسویه با جامعه قرار دارد. هرچند برخی از فناوری ها، خصوصاً فناوری...

سناریوهای جهانی آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتشار سناریوها اغلب به دلیل افزایش امکان استفاده از برنامه ریزی سناریویی یا همان سناریونگاری توسط نهادهای دولتی صورت می پذیرد. در این مستند تلاش شده است با تدوین سناریوهای احتمای آینده برای شرکتهایی که در حال برنامه ریزی برای آینده خود می باشند. راه

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1396/11/28

تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

تفاهم نامه سازمان فناوری اطلاعات با سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز نوآوری ایران زمین

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز نوآوری ایران زمین

تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت پست با موزه های ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک میان  سازمان فناوری اطلاعات ایران ، شرکت ملی پست ایران و کمیته ملی موزه...

تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش

تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان فناوری اطلاعات ایران

تفاهم نامه بخشش ایرانیان -

این تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و کمیته امداد امام خمینی منعقد شده است. 

گزارش سامانه ایران نوآفرین

سامانه ایران نوآفرین بر اسـاس مـاده 11 مصـوبه حمایـت از شـرکت هـای نوپـا (مصـوبه شـماره 25071/ت 5499...