گزارش عملکرد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان

در این گزارش خلاصه ای از عملکرد دستگاه ها و سرویس های موجود در کارپوشه ملی ایرانیان ارائه شده است.

گزارش وضعیت کاربران و تراکنش سرویس ها در اپلیکیشن دولت همراه

در این گزارش خلاصه ای از عملکرد دستگاه ها و سرویس های موجود در اپلیکیشن دولت همراه ارائه شده است.

گزارش نتایج نهایی دور ششم پایش خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران رسما از سال 1395توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازما...

کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

ر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلی...

گزارش وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیک (اسفند 99)

گزارش پیش رو آخرین وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیکی در 4زمینه گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک...