اعلام نتایج هشتمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1400

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطل...

گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی مهرماه 1400

یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است که آن را "استفاده از فناوری ...

گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک؛گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی (مرداد 1400)

یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است که آن را "استفاده از فناوری ...

گزارش وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیک- تیرماه 1400

ازمهمترین مقولات درجامعه اطلاعاتی،مسئله دولت الکترونیک است که آنرا"استفاده ازفناوری اطلاعات وار...

گزارش ملی ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرائی کشور

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطل...

گزارش وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک - خرداد 1400

گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک  گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی

گزارش عملکرد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان

در این گزارش خلاصه ای از عملکرد دستگاه ها و سرویس های موجود در کارپوشه ملی ایرانیان ارائه شده است.

گزارش وضعیت کاربران و تراکنش سرویس ها در اپلیکیشن دولت همراه

در این گزارش خلاصه ای از عملکرد دستگاه ها و سرویس های موجود در اپلیکیشن دولت همراه ارائه شده است.

گزارش نتایج نهایی دور ششم پایش خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران رسما از سال 1395توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازما...

کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

ر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلی...