گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مهر 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(مرداد 1400)

در راستای اهداف کلان  و انجام وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در تامین  امنیت و فناوری ا...

گزارش خدمات مرکز ماهر در تیر ماه 1400 (502 موردخدمت)

گزارشی از 502 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در تیر ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در اردیبهشت 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در فروردین 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در سال 1399

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...