تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

تفاهم نامه سازمان فناوری اطلاعات با سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز نوآوری ایران زمین

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز نوآوری ایران زمین

تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت پست با موزه های ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک میان  سازمان فناوری اطلاعات ایران ، شرکت ملی پست ایران و کمیته ملی موزه...

تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش

تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان فناوری اطلاعات ایران

تفاهم نامه بخشش ایرانیان -

این تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و کمیته امداد امام خمینی منعقد شده است.