صورتجلسه شماره 34 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 34 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/11/11

صورتجلسه شماره 33 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 33 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/06/26

مصوبه شماره دو نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره دو نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/10/15 با موضوع نسخه پیچیری الکترونیکی

صورتجلسه شماره 32 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 32 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1399/03/31

مصوبه شماره یک نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبه شماره یک نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1399/10/15 با موضوع تحقق و استقرار سامانه جامع رفاه ایرانیان و توسعه و تکمیل سامانه های مالیاتی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی،

صورتجلسه شماره 31 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 31 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1398/10/30

صورتجلسه شماره 30 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 30 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1398/06/25

صورتجلسه شماره 29 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 29 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1398/02/10

صورتجلسه شماره 28مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 28مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/11/28

صورتجلسه شماره 27 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه شماره 27 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران مورخ 1397/07/07