رکن اصلی توسعه بازار، تحقق اقتصاد پلتفرمی است

اقتصاد پلتفرمی، رکن اصلی توسعه بازار است و نیازمند مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و ورود حداقلی دولت است.

سیاست‎‌های کلی تعامل با بخش خصوصی تبیین شد

سیاست‌های کلی تعامل میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و بخش خصوصی تبیین شد.