گزارش

کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

ر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلی...

گزارش سامانه ایران نوآفرین

سامانه ایران نوآفرین بر اسـاس مـاده 11 مصـوبه حمایـت از شـرکت هـای نوپـا (مصـوبه شـماره 25071/ت 5499...

گزارش نتایج نهایی دور ششم پایش خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران رسما از سال 1395توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازما...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)

سامانه ایران نوآفرین با چشم انداز تبدیل‌شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور ...

گزارش وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیک (اسفند 99)

گزارش پیش رو آخرین وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیکی در 4زمینه گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک...

نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک

طبق بند (ب) ماده (68 (قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازما...

گزارش عملکرد معاونت سیاست گذاری(نسخه قابل انتشار عموم)

در این مستند خلاصه ای از عملکرد معاونت سیاست گذاری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعا...