سازمان فناوری اطلاعات ایران

گزارش

گزارش بررسی و تحلیل آسیب‌پذیری‌های سیستم عامل سرویس‌دهنده‌های مایکروسافت

در این گزارش تیم تحقیق به بررسی آسیب‌پذیری‌های ناشی از استفاده از ویندوز سرورها تحلیل کرده و لیستی ا...

نقشه راه شکاف جنسیتی کاربران اینترنت به تفکیک استان در سال 98

در این نقشه شکاف جنسیتی کاربران اینترنت در ایران در سال 98 ارائه شده است

گزارش دی ماه عملکردی سامانه های سازمان فناوری اطلاعات ایران

گزارش پیش رو آخرین وضعیت سرویس ها و خدمات الکترونیکی در 4 زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات، گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک، سامانه کاتالوگ داده باز و کارپوشه ملی ایرانیان می باشد.

رده بندی سایت های دولتی بر حسب رتبه آلکسا (1)

تمایل به رتبه بندی همیشه در میان ما انسانها وجود داشته است.بخشی از این تمایل به رتبه بندی، در م...

مسئولیت فراتر از حق رای

⭕️گذار از چارچوب امنیتی تجربه دو هفته‌ای‌ام از زمان قطع اینترنت (در ساعت ۱۹ روز شنبه) تا اتصال آن (س...

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه اکتبر 2019

مرکز پاسخگویی امنیتی مایکروسافت (MSRC) تمام گزارش های آسیب‌پذیری های امنیتی موثر بر محصولات و خدمات مایکروسافت را بررسی می‌کند و اطلاعات آن را به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای کمک به مدیریت مخاطرات امنیتی و کمک به حفاظت از سیستم های کاربران فراهم

از «شبکه ملی اطلاعات» که حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟!

موراکامی نویسنده ژاپنی کتابی دارد با عنوان « از دو که حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟»؛ کتابی در خصو...

گزارش وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در شش ماهه اول سال 98

در این گزارش که با همکاری معاونت دولت الکترونیک و مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است، گزارشی از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی سامانه های دسترسی آزاد به اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان و سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز

وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از منظر آمار و ارقام در سال 98

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ، ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴـــــﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ...

کارنامه دولت الکترونیک در دوره پنجم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

در این گزارش نحوه ارزیابی و فرایند مرتبط با آن و نتایج آن منتشر شده است.