سازمان فناوری اطلاعات ایران

رویداد

آگهی تمدید زمان فراخوان مزایده عمومی 98/2 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران

آگهی تمدید زمان فراخوان مزایده عمومی 98/2  انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انت...

آگهی تمدید زمان فراخوان مزایده عمومی 98/1 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران

آگهی تمدید زمان فراخوان مزایده عمومی 98/1  انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انت...

آگهی پیش فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار به منظور طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه پایش اطلاعات کشور (پاک)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد بهعنوان نماینده اجرایی کارگروه راهبری و نظارت بر سامانه پایش...

آگهی فراخوان مزایده عمومی 98/2 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منطقه‌ی دو

آگهی فراخوان مزایده عمومی 98/2  انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ...

آگهی فراخوان مزایده عمومی 1/98 انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منطقه‌ی یک

آگهی فراخوان مزایده عمومی 98/1  انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ...

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی) به شماره مناقصه 98/19

شماره مناقصه در سامانه ستاد (2098001011000020) سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی ...

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی) به شماره مناقصه 98/17

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  (فشرده) یک م...

انتشار فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده

در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده منتشر شد.

فراخوان همکاری با شرکت‌ها و کسب وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش عمومی

سازمان فناوری اطلاعات ایران با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش عمومی همکاری می‌کند.