نظرسنجی ارایه خدمات بصورت الکترونیکی

با سلام
مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا، تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند تا پایان سال، سه خدمت پرمراجعه خود را از طریق اپلیکیشن دولت همراه در دسترس مردم قرار دهند.
با تکمیل این نظرسنجی خواهشمند است پیشنهادات خود را در خصوص تجربیاتتان در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی کشور، و سه خدمتی که برای هر دستگاه اجرایی از منظر شما باید در اپلیکیشن دولت همراه ارائه شوند، ما را یاری فرمایید. .

7. 3 دستگاهی که بیشترین مراجعه فیزیکی جهت دریافت خدمت به آن را داشته اید اعلام نمایید؟
8. 3 دستگاهی که بیشترین استفاده از خدمات الکترونیک آن را داشته اید اعلام نمایید؟
9. خواهشمند است حداکثر 7 خدمتی که بیشترین تمایل را برای ارائه آن در اپلیکیشن دولت همراه دارید اعلام نمایید(پر کردن یک خدمت الزامی است)