شرح وظایف

 • ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت.
 • تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها، آیین نامه های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.
 • اداره و راهبری ظرفیت های کشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی مورد نیاز توسعه فناوری اطلاعات کشور.
 • اجرا، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات کشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب و کار و ارایه خدمات به مردم.
 • ایجاد، توسعه، نگهداری و بهره برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به منظور میزبانی و حفظ داده های حساس دولتی.
 • مدیریت، نظارت و ساماندهی خادم های نام های دامنه ملی و آدرس های اینترنتی مورد استفاده در کشور.
 • ایجاد و پشتیبانی فنی پنجره واحد توسعه ی خدمات الکترونیکی و یکپارچه سازی ارایه ی خدمات الکترونیکی در کشور با همکاری معاونت دولت الکترونیکی و بر اساس دستورالعمل های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
 • همکاری در تأمین ظرفیت و ساز و کارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات.
 • همکاری با معاونت سیاست گذاری و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات در صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای هرگونه خدمات فناوری اطلاعات.
 • کمک به تأمین زیرساخت های نرم افزاری توسعه کاربردهای الکترونیکی و نرم افزارهای متن باز.
 • عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب وظایف سازمان و یا به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • همکاری در به کارگیری سازوکارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی سازی فناوری ها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات.
 • بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط.
 • داوری در حوزه فناوری اطلاعات جهت رفع اختلاف های احتمالی بین طرف های دعوی در موارد غیر قضایی مرتبط با وظایف معاونت.
 • حمایت از طرح هاو ظرفیت های پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور.
 • حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوری های بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات.
 • ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه های حوزه فناوری اطلاعات به خصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری ندارد.

اخبار معاونت

دفاتر زیر مجموعه

اداره کل توسعه خدمات شما

اداره کل توسعه خدمات شما
هادی ملکی پرست
تلفن: 88115940
پست الکترونیکی:

اداره کل مدیریت یکپارچه شما

اداره کل مدیریت یکپارچه شما
محمدرضا نوروزی
تلفن: 88115925
پست الکترونیکی:

اداره کل مدیریت و توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز

اداره کل مدیریت و توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز
امیرحسین بروجردیان
تلفن: 88115889
پست الکترونیکی: