سازمان فناوری اطلاعات ایران

بازدید رییس سازمان از ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی