سازمان فناوری اطلاعات ایران

دیدار رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با استارتاپ های حمل و نقل شهری