امیر ناظمی، معاون وزیر فاوا در گفت وگو با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما


توضیحات امیر ناظمی، معاون وزیر فاوا و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما مورخ 31 اردیبهشت 98، درخصوص آئین نامه حمایت از کسب وکارهای نوپا و معافیت های بیمه ای و مالیاتی (طرح نوآفرین)