سازمان فناوری اطلاعات ایران

رویداد کارآفرینی و برنامه نویسی دانش آموزان با رویکرد فناوری های حوزه فضا