گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی


گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و رتبه بندی سازمان ها در این سند آورده شده است.


دریافت فایل ضمیمه


گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی