کارنامه دولت الکترونیک در دوره پنجم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی


در این گزارش نحوه ارزیابی و فرایند مرتبط با آن و نتایج آن منتشر شده است. 


دریافت فایل ضمیمه


کارنامه دولت الکترونیک در دوره پنجم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی