سازمان فناوری اطلاعات ایران

مجمع عمومی بررسی برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان فناوری اطلاعات ایران