سازمان فناوری اطلاعات ایران


وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از منظر آمار و ارقام در سال 98


ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ، ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴـــــﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 68 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺷﺸــــــــــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان (ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر در اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺸــــﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه،  ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳـﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳــــﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــــﺪ. ﺗﻌﺪادی از ﻧﺸــــــــــﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم، از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار، ﺑﯿﻨﺸـــــﯽ ﺑﺎ ارزش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﺤﻞ دﺳـﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﺳـﺘﻔﺎده از آن اراﺋﻪ و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺮدم ﮐﻤﮏ  ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  ﺧﺎﻃﺮ، اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزﺷـــــﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ. 

 به ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ، ﺳــــــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳـﺎل 1396 را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸــﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﺗﺨﺼــﺼــﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ گزارش، ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه  1396ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺼﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻧﺸــــــﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ، داده ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻫﺴـــــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳــــﻂ ﺳــــﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻊ آوری و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸـــﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ گزارش اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ دارد. در ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸــﻮر از اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺼــــــﺮی و ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، داده ﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﺶ در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺳـﺮﯾﻊ و ﺷــﻔﺎف اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷــﻮد. اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺼــﺮی ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺮای دﯾﺪن اﻟﮕﻮﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد داده ﻣﯽ دﻫﺪ.


دریافت فایل ضمیمه


وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از منظر آمار و ارقام در سال 98