سازمان فناوری اطلاعات ایران

نشست دوم توسعه صادرات فاوا