سازمان فناوری اطلاعات ایران

حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه تراکنش ایران 2019