سازمان فناوری اطلاعات ایران


گزارش وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در شش ماهه اول سال 98


در این گزارش که با همکاری معاونت دولت الکترونیک و مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است، گزارشی از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی سامانه های دسترسی آزاد به اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان و سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز و نحوه مشارکت دستگاه های اجرایی در آن منتشر شده است.  


دریافت فایل ضمیمه


گزارش وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در شش ماهه اول سال 98