سازمان فناوری اطلاعات ایران

حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران و استارتاپ های فعال در نمایشگاه باکوتل