نشست هماهنگی بین مراکز آپا،ادارات کل ارتباطات و فناوری استان ها،مدیران افتای سراسر کشور