سازمان فناوری اطلاعات ایران

سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند