نشست فاوای کلان شهرها در حاشیه سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند