سازمان فناوری اطلاعات ایران

اختتامیه دومین مدرسه زمستانی فناوری اطلاعات