سازمان فناوری اطلاعات ایران

رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی برگزار شد