آگهی پیش فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار به منظور طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه پایش اطلاعات کشور (پاک)سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد بهعنوان نماینده اجرایی کارگروه راهبری و نظارت بر سامانه پایش اطلاعات کشور اقدام به پیادهسازی پروژه داشبورد آنلاین کشور (پاک )نماید .بر این اساس با جمعآوری و ارائه اطلاعات حیاتی برخط و قابلاتکا در قالب داشبورد مدیریتی جهت تصمیمسازی مقام محترم ریاستجمهور و هیئت دولت اقدام و در ادامه با تعیین و تجمیع عملکرد شاخصهای راهبردی و عملیاتی دستگاههای اجرایی و سایر حوزههای فعال و مؤثر کشور امکان ارائه تحلیلهای مطمئن و مؤثری را فراهم مینماید و درنهایت گامی مؤثر در راستای توسعه دولت الکترونیکی و شفافسازی اطلاعات میباشد. در بخش دیگر، این پروژه با تبدیلشدن به مرجع واحد قابلاطمینان اقدام به عرضهی اطلاعات عمومی غیر محرمانه و   بخش خصوصی و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی و مردم ، قابلانتشار به کلیه ذینفعان حقیقی و حقوقی شامل حوزه کسبوکارها خواهد نمود .درواقع این بخش از سامانه از طریق گردآوری، دستهبندی، تحلیل دادهها و روندها، و تعامل با ذینفعان و مخاطبان ازجمله آحاد جامعه به منبعی ارزشمند از دادههای عظیم در کشور تبدیل خواهد شد که قابلیت تجاریسازی و کسب درآمد را دارا است.) و از DBFO (به روش ساخت، طراحی، مالی و عملیات (PPP) مقرر است پروژه مذکور با مشارکت بخش دولتی و خصوصی طریق فراخوان و رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آییننامههای اجرایی مربوطه به سرمایهگذار واجد شرایط اجازه مشارکت را مهیا نماید، بنابراین از کلیهی اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژهی فوق دعوت به عمل میآورد وفق زمان مقرر در آگهی  پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصمیم گیری درخصوص شریک تجاری منتخب به این سازمان (Business model) طرحهای تجاری ارسال نماید.

لطفا مستندات خود را به دبیر خانه سازمان جهت ارسال به مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات تحویل  و در صورت نیاز با شماره های ۸۸۴۹۸۳۸۶-۸۸۱۱۵۸۰۸ تماس حاصل فرمایید.


دریافت فایل ضمیمه