سازمان فناوری اطلاعات ایران


گزارش دی ماه عملکردی سامانه های سازمان فناوری اطلاعات ایران


یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسأله دولت الکترونیک است که آن را "استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز ارایه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم نمودن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی" تعریف می‌کنند. نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست. انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخ‌گوی این نیازها و انتظارات باشد، به همین دلیل ایجاد دولت الکترونیک نه تنها یک الزام برای جوامع کنونی است؛ بلکه ابزاری برای توسعه کشورهاست.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران این حوزه است. بدین سبب سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول اجرای این مهم فعالیت نموده و گزارش‌های ماهیانه‌ای از عملکرد دولت الکترونیک ارائه می‌نماید.

گزارش پیش رو آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیکی در 4 زمینه

  • دسترسی آزاد به اطلاعات
  • گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک
  •  Opendata
  • کارپوشه ملی ایرانیان

از منظر آمار و خدمات فوق‌الذکر می‌باشد.

 


دریافت فایل ضمیمه


گزارش دی ماه عملکردی سامانه های سازمان فناوری اطلاعات ایران