استراتژی کنترل و مدیریت بیماری کرونا در سازمان فناوری اطلاعات ایران


بیماری کرونا به عنوان یک بیماری نوظهور و یک تهدید جدید، با علائمی شامل تب، سرفه و تنگی نفس، در سال جاری دولت مردان را بر آن داشته است که تمام تلاش خود را در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه برای کنترل و جلوگیری از شیوع آن در کشورهای مختلف به کارگیرند. ایران نیز به عنوان سی و چهارمین کشور در سطح جهان، در تاریخ 30 بهمن وجود دو مورد بیمار مبتلا به کرونا ویروس را تأیید نمود. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در ساختار سازمانی، داشتن استراتژی پیشگیرانه و درمانی در خصوص مقابله با این بیماری ویروسی میتواند     از شدت آسیب به نیروهای انسانی بکاهد. بر همین اساس با عنایت به حساسیت، اهمیت موضوع با تغییر وضعیت کشور، از آماده باش به شرایط اضطرار ، استراتژی پیشگیرانه برای مدیران و کارفرمایان در سطوح مختلف سازمان به شرح ذیل آماده شده است. با عنایت به ضرورت هماهنگی منسجم میان مدیران/ روسا/ کارکنان در رابطه با اجرای دقیق این دستورالعمل و نظارت مستمر، همچنین اطمینان از حسن اجرای آن ضروری است با قید فوریت، ضمن پرهیز از ایجاد نگرانی در کارکنان، مراتب در تمامی سطوح سازمان اجرایی گردد.استراتژیهای مدیریت و کنترل بیماری کرونا در سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل توصیه های سلامت محیط کار و مدیریت شیوع در نیروی انسانی میشود.


دریافت فایل ضمیمه


استراتژی کنترل و مدیریت بیماری کرونا در سازمان فناوری اطلاعات ایران