سازمان فناوری اطلاعات ایران


تجدید فراخوان خدمات مشاوره طراحی وپیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 98/21سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد تجدید فراخوان خدمات مشاوره (طراحی وپیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) به شماره فراخوان 21/98 و شماره فراخوان در سامانه ستاد (2098001011000022) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت, ارسال درخواست پیشنهاد (RFP), ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 98/12/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز دوشنبه تاریخ: 98/1/11

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت: 18:00 روز شنبه تاریخ 99/1/23

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت: 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 99/1/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران.طبقه‌دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768