سازمان فناوری اطلاعات ایران

بازدید نوروزی از موزه آبگینه و سفالینه