سازمان فناوری اطلاعات ایران

نشست خبری طرح 11 هزار کیلومتر در خانه،روایت میراث فرهنگی دیجیتالی