بخش هایی از گفت و گوی (صوتی ) دکتر امیر ناظمی در خصوص ارزش آفرینی داده محور