آگهی فراخوان مشارکت شرکت‌های واجد شرایط دارای سامانه‌های رایانامه تعامل‌پذیر


سازمان فناوری اطلاعات ایران با مشارکت بخش خصوصی و رقابت عمومی از شرکت‌های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای سامانه‌های رایانامه تعامل‌پذیر دعوت به عمل آید.


سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد جهت ایجاد تعامل مابین سامانه‌های اتوماسیون اداری، همچنین تسهیل دسترسی اشخاص حقوقی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های رایانامه (Email) تعامل‌پذیر (مبتنی بر پروتکل ECE) جهت تبادل نامه مابین سامانه‌های اتوماسیون اداری نماید.

 در این راستا مقرر است با مشارکت بخش خصوصی و از طریق فراخوان و رقابت عمومی از شرکت‌های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای این پروژه دعوت به عمل آید.

علاقه‌مندان جهت دریافت متن کامل آگهی فایل ضمیمه را دریافت نمایند.


دریافت فایل ضمیمه