سازمان فناوری اطلاعات ایران

کمک های کارمندان سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت تهیه بسته های کمک معیشتی برای اقشار آسیب پذیر