مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای (نگهداری7*24 مراکز داده دولت الکترونیک) به شماره مناقصه99/1تجدید فراخوان(98/20) مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی یک مرحله ای (نگهداری7*24 مراکز داده دولت الکترونیک)

به شماره مناقصه99/1

شماره مناقصه در سامانه ستاد( 2099001011000003)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد تجدید مناقصه( 20/98 )عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی  یک مرحله ای (نگهداری7*24 مراکز داده دولت الکترونیک) به شماره مناقصه 1/99 و  شماره مناقصه در سامانه ستاد (2099001011000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 11/03/1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز چهارشنبه تاریخ: 1399/3/21

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 18:00روز شنبه تاریخ  1399/04/07

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/04/02 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1399/04/08

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

دانلود متن آگهی 

 

 


دریافت فایل ضمیمه