فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (تامین نصب راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه) به شماره مناقصه 99/2


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای (تامین نصب راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه) به شماره مناقصه 99/2


شماره مناقصه در سامانه ستاد( 2099001011000004)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (تامین نصب راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه) به شماره مناقصه 2/99 و  شماره مناقصه در سامانه ستاد (2099001011000004) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1399/4/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه تاریخ: 1399/4/28

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 18:00روز شنبه تاریخ 1399/5/11

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز شنبه تاریخ 1399/5/4 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1399/5/129

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 211 و تلفن : 88113290

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768