گزارش عملکرد معاونت سیاست گذاری(نسخه قابل انتشار عموم)


در این مستند خلاصه ای از عملکرد معاونت سیاست گذاری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران گردآوری شده است. محتویات این سند، اطلاعات قابل انتشار مطابق با طبقه‌بندی اسناد سازمانی می‌باشد و اطلاعاتی که قابلیت انتشار عمومی ندارند از داخل این گزارش حذف شده اند. 


دریافت فایل ضمیمه


گزارش عملکرد معاونت سیاست گذاری(نسخه قابل انتشار عموم)