خدمات مشاوره طراحی، ایجاد و توسعه سامانه مدیریت منابع عددی و نام دامنهفراخوان(99/8)

 خدمات مشاوره طراحی، ایجاد و توسعه سامانه مدیریت منابع عددی و نام دامنه

شماره فراخوان در سامانه ستاد( 2099001011000011)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره طراحی، ایجاد و توسعه سامانه مدیریت منابع عددی و نام دامنه  به شماره فراخوان ( 99/8) و شماره فراخوان در سامانه ستاد (2099001011000011) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ1399/10/14می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد از سایت: تا ساعت: 18:00 روز شنبه مورخ:1399/10/27          

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت: 18:00 سه شنبه  مورخ:1399/11/07

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت: 10:00 صبح روزچهارشنبه مورخ:1399/11/08              

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران. طبقه‌دوم اتاق 211 و تلفن : 88113290

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768