قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بـا فسـاد" مصـوب جلسـه مـورخ ١٧/٢/١٣٨٧ کمسـیون اجتمـاعی کـه باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ ٢٩/٢/١٣٨٧مجلس با اجـرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصـل یکصـد ودوازدهـم ١١٢قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصلاح وتأییدآن مجمـع درتـاریخ ٧/٨/١٣٩٠ بـه ریاسـت محترم جمهور ابلاغ گردید.دریافت فایل ضمیمه