نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک


طبق بند (ب) ماده (68 (قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور شده اند. بر اساس مستندات بین المللی، توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو منظر، قابل توجه و سرمایه گذاری است. نخست از منظر توسعه این بخش به عنوان یک صنعت مولد که اغلب مشتمل بر صنعت نرم افزار، صنعت سخت افزار و شبکه است و دیگری از منظر استفاده از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در توانمندسازی و بهبود ظرفیت سایر بخشها میباشد. همزمان با تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور با شناخت و درک صحیح و عمیق این تحولات و روندهای در حال شکل گیری، در بسیاری از راهبردها و سیاستهای ملی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را بهعنوان عامل توانمند ساز سایر حوزه های اقتصادی در نظر گرفتهاند تا با استفاده از آن اشتغال و درآمد ملی را افزایش دهند. با توجه به بند (ب) ماده (68 (قانون برنامه ششم توسعه ملاحظه میگردد که تأکید قانون بر روی «توسعه کاربرد» بیانگر جهت گیری خاص برای گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در دیگر بخشها ازجمله: دولت الکترونیک، کشاورزی الکترونیک، تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک و... میباشد.

در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، به منظور توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک، کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران(نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی،بر اساس مطالعات و تحلیلهای کارشناسی بر روی اسناد مرجع و فرادست ملی و بین المللی،رصد آخرین تحولات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک و تجارب حاصل از برنامه پنجم توسعه، نگارش سوم سند نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

در این سند، دامنه شمول، فهرست شاخصهای کلیدی، ارکان و مسئولیتها، زمانبندی جمعآوری اطلاعات، تحلیل و انتشار نتایج وضعیت موجود توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را بر اساس شاخصهای تدوینشده مشخص و با درنظرگرفتن اصول زیر موردبازنگری قرارگرفته است:

  •  توجه ویژه به موضوعات جدید در راستای توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات ازجمله، دولت الکترونیک و همراه، تجارت ، بانکداری سیار، محتوای الکترونیکی، اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و... 1 الکترونیکی و سیار
  • لحاظ شاخصهای دارای مراجع و تعاریف مستند و پذیرفته شده بین المللی منتشره توسط اتحادیه جهانی مخابرات
  • استفاده از آخرین ویرایش شاخصهای اصلی ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • توجه به شاخصهای زیرساختی و توانمند ساز ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار شاخصهای کاربردی
  • توجه ویژه به شاخصهای توسعه دولت الکترونیک بهعنوان یکی از کاربردهای کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات  
  •  بهنگام سازی مجموعه کلیدی شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با توجه به «رویکرد توسعه پایدار» و « ITU Connect 2020 Agenda » مصوب
  • توجه ویژه به شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در احکام برنامه ششم توسعه کشور
  • تعریف مدل مفهومی تدوین شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.


دریافت فایل ضمیمه