شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز دادهبه استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و در اجراى مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناورى اطلاعات ایران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حمایت و با هدف توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور، حمایت از سرمایه­‌گذاری بخش خصوصى و صیانت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات مراکز داده، مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ٢٤٧ مورخ 1395/09/07 با عنوان اصول حاکم بر رتبه بندى مراکز داده را تصویب و سازمان فناورى اطلاعات ایران را بعنوان مجرى تعیین تا اقدامات اجرایى مورد نیاز وفق مفاد مصوبه انجام شود .

متعاقب این مصوبه، سازمان فناورى اطلاعات ایران نیز براساس تفاهم نامه شماره ٢٩۷٠٣٨ مورخ 1398/09/25، عملیاتى و اجرایى نمودن رتبه‌­بندى مراکز داده غیردولتى را به سازمان نظام صنفى رایانه­‌اى کشور محول نمود تا اقدامات اجرایى پیش‌­بینى شده در اصول حاکم بر رتبه بندى مراکز داده را به انجام رساند.

در این راستا باتوجه به مفاد ردیف 3 مصوبات شماره 448 مورخ 1399/08/11 هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، از آنجایی‌که ممیزى و رتبه بندى مراکز داده از طریق نهادهاى گواهى کننده (Certification Body-CB) که صلاحیت آنها به تایید این سازمان می‌­رسد، انجام می شود. لذا از کلیه اشخاص حقوقى غیردولتى که طبق قوانین و مقررات جارى کشور، مجاز به ارائه خدمات ممیزى هستند و دانش، شناخت و مهارت­‌هاى مرتبط را دارا هستند و بر استانداردهاى مربوط و معیارهاى تعیین شده تسلط کامل دارند، دعوت بعمل می‌آید تا در این فراخوان شرکت کرده و پس از احراز صلاحیت براساس الزامات نظام ممیزى و رتبه بندى مراکز داده همکارى و مشارکت نمایند.

تاکید می‌شود جهت اثبات فعالیت و همچنین استقلال بیطرفى و عدم تعارض منافع فقط بعنوان یک نهاد گواهى کننده بر اساس موجودیت حقوقى خود نسبت به تکمیل و ارسال فرم­‌‌ها اقدام نمایند و ممیزان فعال در این نهادها بصورت مجزا مورد تایید قرار خواهند گرفت.

از آنجایی‌که فرآیند ارزیابى انطباق در چارچوب مصوبه کمیسیون و ارزیابى متقاضیان بر اساس طرح واره احراز صلاحیت نهادهاى گواهى کننده منطبق بر استاندارد  ISO/IEC17021-1:2015 صورت خواهد گرفت، دارندگان گواهینامه انطباق با این استاندارد که توسط مرکز ملى تایید صلاحیت ایران ((سازمان ملى استاندارد  ایران)) صادر شده باشد، اولویت خواهند داشت .

بنابراین ضرورى است متقاضیان فرم پیوست را تکمیل و به همراه مدارک ذکر شده و اعلام هرگونه همکارى اعم از مشاوره، ممیزی، نظارت و سایر عناوین مشابه همکاری با مراکز داده موجود در کشور در پنج سال گذشته همراه با ذکر نام و توضیحات مربوط، حداکثر تا پایان تاریخ 1399/12/5 به دبیرخانه نظام ممیزى و رتبه بندى مراکز داده به آدرس تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان توپچى، شماره ٣، طبقه سوم ارائه و رسید دریافت نمایند.  

بدیهى است به تقاضاهایى که پس از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان براى کسب اطلاعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن ٠٢١٨٨٤١٨٤٦٠ و یا ٠٢١٨٨٤٦٢٣٦٤ داخلى ٢١٧ و یا از طریق شماره فکس ٠٢١٢٦٣٠٥٧٠٧ و یا با آدرس ایمیل info@dcas.ir ارتباط برقرار نمایند


دریافت فایل ضمیمه