گزارش تصویری رویداد محتوا، پلی به سوی زندگی دیجیتال