در تشریح نتایج آینده‌نگاری دلفی فناوری اطلاعات عنوان شد:

قدرت اعمال تنظیم‌گری؛ مهم‌ترین ویژگی حکمرانی مناسب است


مهم‌ترین ویژگی حکمرانی مناسب، تنظیم‌گری و داشتن قدرت اعمال است.


مهم‌ترین ویژگی حکمرانی مناسب، تنظیم‌گری و داشتن قدرت اعمال است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، در رویداد نتایج پیمایش دلفی در آینده‌نگاری فناوری اطلاعات که با هدف تشریح نتایج در دو دوره و با حضور خبرگان، متخصصان و فعالان فاوای کشور در عمارت کلاه فرنگی برگزار شد، ضرورت و شیوه مداخله دولت در توسعه و بازار فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست دکتر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، با بیان این که استفاده از روش دلفی در پیمایش اخیر به سیاستگذاران کمک می‌کند از اعمال سیاست‌های نامناسب پرهیز کنند و به سمت سیاستگذاری خوب پیش روند، تصریح داشت: بررسی نتایج دور دوم پیمایش آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در حوزه خدماتی نشان داد، شبکه‌های اجتماعی دارای بیشترین میزان جذابیت و کمترین سطح توانمندی نسبی هستند. هم‌چنین در نتایج حاصله از دور دوم دلفی در حیطه سنجش میزان توانمندی قوانین و مقررات شاهد بروز فاصله‌ای در مقایسه با نتایج دور اول بودیم که بیانگر این مهم است که مردم بیش از این که نیازمند استفاده از فناوری‌های جدید باشند، متقاضی تغییر قوانین، مقررات زدایی و تنظیم‌گری توسط دولت هستند. هم‌چنین در بخش انقلاب صنعتی چهارم نیز با توجه به این که صنایع فعال در کشور بیشتر منبع محور هستند و آمادگی ورود به صنعت چهار را ندارند، میزان مطلوبیت بیش از توانمندی ارزیابی شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان این که عموما مداخله دولت دارای یک بار منفی است. اما واقعیت مداخله چیز دیگری است و در عین حال هم مردم و هم دولت مداخله‌جو هستند، بیان داشت: اکوسیستم خدماتی، منطبق‌ترین بخش با این  توازن است. بر این اساس، بیشتر از آنچه که نیازمند معرفی فناوری‌های نوین در سطح جهانی باشیم، نیازمند ارتقای کیفیت زندگی مردم از طریق پلتفرم‌های اینترنتی هستیم. بنابراین شناسایی، ساخت، تطبیق با شرایط کنونی و ایجاد امکان شرایط استفاده از پلتفرم‌ها یک نیاز کاملا ضروری است. در همین راستا برای نیل به حکمرانی مناسب، اعمال تنظیم‌گری و قدرت اعمال از مهم‌ترین مولفه‌های مورد نیاز است و در این میان عدم چندگانگی مراجع حکمرانی باعث فاصله‌گرفتن از توسعه‌یافتگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیمایش آینده‌نگاری فناوری اطلاعات، طرحی است که با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با هدف دستیابی به تصویری دقیق از جایگاه فناوری‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور مورد اجرا و پیاده‌سازی قرار گرفت. در این طرح که مبتنی بر روش دلفی و در دو مرحله اعم از خرداد و دی‌ماه سال جاری توسط معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات مورد هدایت و راهبری قرار گرفت، بیش از سه هزار و 500  نفر از خبرگان و متخصصان فناوری اطلاعات کشور مشارکت داشتند و بیش از  پنج هزار و یکصد پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه، تکمیل شد. بر این اساس، نشست‌های خبرگی تحلیل نتایج طرح آینده‌نگاری فناوری اطلاعات ایران با حضور خبرگان و متخصصان و فعالان فاوای کشور در دو پنل، مبتنی بر «فناوری‌های پشتیبان اکو سیستم خدماتی» و پنل دوم مبتنی بر «فناوری‌های پشتیبان انقلاب صنعتی چهارم» از طریق پخش زنده به نشانی https://www.aparat.com/itoofiran/live برگزار می‌شود.


قدرت اعمال تنظیم‌گری؛ مهم‌ترین ویژگی حکمرانی مناسب است