کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی


ر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) محول شده است.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف هست به صورت مستمر در دوره های سه ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات انها به تایید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه نماید. 

این گزارش خلاصه مدیریتی ارزیابی صورت گرفته می باشد.


دریافت فایل ضمیمه


کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی