گزارش نتایج نهایی دور ششم پایش خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های اجرایی کشور


پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران رسما از سال 1395توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور) آغاز شده است .اگر چه قبل از این تاریخ پروژه ای با عنوان نظام پایش شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات 1کشور توسط سازمان مزبور اجرا و نتایج منتشر شده بود لیکن بصورت تخصصی از سال 1395این ارزیابی مبتنی بر مدل های مرجع دولت الکترونیکی که توسط سازمان ملل متحد با عنوان 2EGDI منتشر می شود اقدام گردیده است .
از سال 1395تعداد 5دوره پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی انجام و مقرر است 4دوره متوالی دیگر در مقاطع 6ماهه تا پایان سال 1400اجرا و نتایج آن در راستای اثر بخشی در امر توسعه کیفیت خدمات الکترونیکی دولت منتشر گردد. دوره ششم ارزیابی در نیمه اول سال 1399اجرا که نتایج آن در این گزارش منتشر می گردد.


دریافت فایل ضمیمه


 گزارش نتایج نهایی دور ششم پایش خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های اجرایی کشور