فراخوان خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکیخدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی   

شماره فراخوان در سامانه ستاد(2000001011000004)

فراخوان(99/14)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی به شماره فراخوان (99/14)و شماره فراخوان در سامانه ستاد (2000001011000004) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت, ارسال درخواست پیشنهاد (RFP), ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ1400/02/11می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد ارزیابی کیفی از سایت: تا ساعت: 18:00 روز  سه شنبه مورخ:1400/02/21         

مهلت زمانی ارسال پاکات ارزیابی کیفی : تا ساعت: 18:00 روز سه شنبه مورخ:1400/02/28       

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت: 10:00 صبح روز شنبه مورخ:1400/03/01            

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران.طبقه‌دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768