سناریوهای جهانی آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات

سناریوهای جهانی آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات


امــروز کــه در آســتانه قــرن جدیــد ایســتاده‌ایم نیاز به برنامه ریزی و بهره گیــری از آن بیــش از هــر زمانــی دیگــر اهمیــت دارد. شــاید بزرگتریــن درس مــا ایرانیــان از قرن گذشته یک حرف باشد: نیاز به برنامه‌ریــزی . ما یاد گرفته ایم که بی توجهــی بــه برنامه ریــزی فرقی با شکست ندارد.  برنامه ریزی امــا رشــدی ســریع یافتــه اســت. رشــدی کــه فاصلــه مــا را بــا توســعه می توانــد افزایــش دهــد.

برنامه ریــزی نیــز ماننــد یــک فنــاوری، و شــاید دقیقــا بــه عنــوان یــک فنــاوری، روز بــه روز رشــد و توســعه یافتــه اســت.  ســناریونگاری در مرکــز اغلــب مدلهای جدید برنامه ریزی قرار دارد. 

این که چرا سناریوها منتشر می شوند شاید پرسشی دیگر باشد.. انتشار سناریوها اغلب به دلیل افزایش امکان استفاده از برنامه ریزی سناریویی یا همان سناریونگاری توسط نهادهای دولتی صورت می پذیرد. در این مستند تلاش شده است با تدوین سناریوهای احتمای آینده برای شرکتهایی که در حال برنامه ریزی برای آینده خود می باشند. راهنمایی هایی منتشر نماییم. 

امیدواریم بــا انتشــار ایــن ســناریوها کــه نخســتین بــار در ایــران توســط نهــادی دولتــی انجــام می شــود؛ زمینه های بهره گیری کسب‌و‌کارهای خصوصی و مشاوران راهبردی فراهم آورد.  


دریافت فایل ضمیمه


سناریوهای جهانی آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات